"(...) Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno (...)" (1 Kor 3,1-9)


Ileż to razy porównujemy siebie, nasze wspólnoty? Ta grupa na pielgrzymce, ta pielgrzymka jest lepsza... My jesteśmy  od Ojca Góry, my od Jan Bosco... Ale do czego dążymy? Kto lub co jest naszym celem? Mamy proste (a zarazem wymagające) zadanie: głosić swym życiem Słowo. Nieważne jest w jakiej jesteśmy wspólnocie, parafii, czy z jakiego wezwania. Ważny jest tylko Ten, który pozwoli dotrzeć do serca człowieka i w nim zamieszka. Pozwoli Słowu "rosnąć" w drugim.

„Król rzekł do dziewczęcia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa».” (Mk 6, 17-29)

Wziąć odpowiedzialność za słowo.

Pokora.

Jak wielką ma moc słowo, szczególnie Słowo Boże!

Moje zasłuchanie w Słowo Boże.

Boże, napełnij nasze myśli dobrymi słowami. 

"Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary." (J 2, 1-11) Miara to 40 l x sześć stągwi to = 720 l. Z pewnością ta ilość przerosła potrzeby gości. Obfitość wina jest znakiem obfitości darów, które Jezus pragnie przekazać każdemu z nas!

"(...) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego." (J 1,45-51)

Wow! Jak nasz Pan jest wielki. Aniołowie mu służą, niebiosa się przed Nim otwierają. A On daje obietnicę ujrzenia Jego Chwały. I to komu?

Tobie i mnie. Każdemu z nas. Wierzysz?

’’Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg’’

                                                     (Ps 85,9ab)

Tobie Boże ufam

"(...) Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.(...)" (Ps 23,1-6)


Gdy jest dobrze, czuję, że Pan mnie kocha. Jednak kiedy widzę cierpienie moich przyjaciół, nie potrafię im dać tej siły. Pocieszam, staram się wysłuchać, gdy trzeba posiedzieć z nimi, ale widzę, iż ja sama niedużo mogę. Modlę się za nich, bo Pan nie zostawi swych owiec. Jest miłosierny.

Panie, dodaj im siły i wiary.

„...wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę” (Mt 22, 1-14)

Radykalnie odpowiadać na natchnienia Jezusa.

ST opisywał zbawienie jako ucztę mesjańską.

Jezus pragnie, abyś mógł zasiąść z Nim przy jednym stole w królestwie Ojca.

Wszystko jest starannie przygotowane i czeka na Ciebie...

"Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci." (Mt 14,13-21)

Co jest większym cudem ?  Otworzyć czyjeś torby z żywnością, lub portfele ... czy ludzkie serce? ( myślę o otwarciu na drugiego człowieka)

"(...) I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem! Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić - wyrocznia Pana. (...)" (Jr 1,1.4-10)

Panie, pomóż mi przezwyciężyć strach.

„Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».” (Mt 12, 46-50)

Potrzebuję nieustannej pomocy Ducha Świętego w rozpoznawaniu i wypełnianiu woli Ojca. Przyjdź Duchu Święty! 

Free Joomla! template by L.THEME